Artykuły

Wigilia Zesłania Ducha Świętego - Zatwierdzone teksty oraz Wprowadzenie do liturgii z 2020

TEKSTY NA MSZĘ WIGILIJNĄ
NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dysc. Sakr. Prot. nr 173/18, 2 kwietnia 2019 r., z korektą Kom. Lit. KEP z dn. 21.05.2020)


1. W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób:

2. a) Jeśli Mszę Świętą bezpośrednio poprzedzają I Nieszpory, odprawiane w chórze lub wspólnie, można je rozpocząć od wersetu wprowadzającego i hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdźalbo od śpiewu na wejście Miłość Boża lub Gdy objawię wśród was swoją świętośćpołączonego z procesją na wejście i pozdrowieniem kapłana. W obu przypadkach opuszcza się akt pokuty (zob. OWLG nr 94 i 96).
Następnie odmawia się psalmodię Nieszporów, po której opuściwszy krótkie czytanie oraz akt pokuty i – według uznania – również Panie, zmiłuj się nad namikapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący, Boże, spraw, niech zajaśniejejak w Mszy wigilijnej.

3. b) Jeśli Msza Święta rozpoczyna się w zwykły sposób, po Panie, zmiłuj się nad nami, kapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący, Boże, spraw, niech zajaśniejejak w Mszy wigilijnej.

Następnie kapłan może zachęcić lud zwracając się w tymi lub podobnymi słowami:
Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając Wigilię Zesłania Ducha Świętego, za przykładem Apostołów i uczniów, którzy razem z Maryją, Matką Jezusa, trwali na modlitwie oczekując Ducha obiecanego przez Pana, w pokoju serca wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Rozważajmy, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swojego ludu i módlmy się, aby Duch Święty, którego Ojciec posłał, jako pierwszy dar dla wierzących, udoskonalał swoje dzieło na świecie.

4. Następują czytania, których wybór znajduje się w Lekcjonarzu. Lektor udaje się na ambonę i wykonuje czytanie. Potem psałterzysta lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi Módlmy się i wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy; potem odmawia modlitwę odpowiadającą czytaniu. 
Zamiast psalmu responsoryjnego można zachować przez pewien czas święte milczenie, nie zachowując w tym przypadku ciszy po wezwaniu Módlmy się.


Modlitwy po czytaniach

5. Po pierwszym czytaniu (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel: Rdz 11, 1-9) i psalmie (Ps 33 [32], 10-11. 12-13. 14-15; R. por. 12: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana).

Módlmy się:
Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby Twój Kościół, zjednoczony na wzór jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, † był zawsze tym świętym ludem, który jaśnieje przed światem jako znak Twojej świętości i jedności, * oraz prowadzi go ku doskonałemu umiłowaniu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

6. Po drugim czytaniu (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu: Wj 19, 3-8a. 16-20b) i pieśni (Dn 3, 52. 53-54. 55-56; R. por. 52b: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże) lub psalmie (Ps 19 [18], 8-9. 10-11; R. por. J 6, 68c: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne).

Módlmy się:
Boże, Ty w ogniu błyskawic dałeś Mojżeszowi na Górze Synaj starodawne prawo, a dziś w płomieniach Ducha objawiłeś nowe przymierze; † spraw, prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób zesłałeś na Twoich Apostołów, * a nowy Izrael, zebrany ze wszystkich narodów, niech przyjmie z radością wieczne przykazanie Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

7. Po trzecim czytaniu (Duch daje życie: Ez 37, 1-14) i psalmie (Ps 107 [106], 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; R. por. 1: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana, lub Alleluja).

Módlmy się:
Panie, Boże Zastępów, Ty podnosisz to, co upadłe, a podźwignięte podtrzymujesz, † wspomóż odnowę ludów w uwielbianiu Twojego Imienia, * aby wszyscy, którzy obmywają się wodą chrztu świętego, kierowali się zawsze Twoim natchnieniem. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Albo:
Boże, Ty nas odrodziłeś słowem życia, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, † abyśmy, postępując w jedności wiary, * osiągnęli wieczne zmartwychwstanie chwalebnego ciała. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Albo:
Boże, niech Twój lud zawsze się raduje odnowioną przez Twojego Ducha Świętego młodością duszy, † aby ciesząc się teraz z odzyskanej chwały przybranych dzieci, * oczekiwał na dzień zmartwychwstania z niewzruszoną nadzieją radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

8. Po czwartym czytaniu (Wyleję Ducha mojego: Jl 3, 1-5) i psalmie (Ps 104 [103], 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30; R. por. 30: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, lub Alleluja).

Módlmy się:
Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę, † i spraw, aby Duch Święty przybywając do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

9. Następnie kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu.

10. Po zakończeniu hymnu kapłan wypowiada w zwykły sposób kolektę: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeśjak w Mszy wigilijnej.

11. Następnie lektor wykonuje czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8, 22-27) i Msza Święta sprawowana jest jak zwykle.

12. Jeśli Nieszpory łączy się z Mszą Świętą, po Komunii i związanej z nią antyfonie W ostatnim dniu świętaśpiewa się Pieśń Maryi wraz z antyfoną z Nieszporów Przybądź, Duchu Świętynastępnie odmawia się modlitwę po Komunii i wszystko inne jak zwykle.

13. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa nr 9. Na zakończenie Mszy Świętej diakon albo – gdy jest on nieobecny – sam kapłan odsyła lud słowami:

Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja.

TEKSTY NA MSZĘ WIGILIJNĄ NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - PDF: Wigilia_Zesania_Ducha_Swietego_-_Zatwierdzone_teksty.pdf

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP (25.05.2020)

Promemoria: dłuższa forma Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Teksty te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania ze Starego Testamentu przed Epistołą i Ewangelią) z oracjami przed czytaniami na wzór liturgii słowa Wigilii Paschalnej. Polski przekład wspomnianych tekstów został zatwierdzony (łac. approbatio) w dn. 14 marca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r., uchwałą nr 25/378/2018, i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów celem potwierdzenia (łac. confirmatio). Kongregacja w dn. 2 kwietnia 2019 r. potwierdziła polskie tłumaczenie odnośnych oracji oraz pozostałych tekstów formularza.

Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskało moc obowiązującą i odtąd w języku polskim należy używać tego formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną w dłuższej formie. Tymczasowo formularza nie ma w drukowanej księdze Mszału, dlatego zanim znajdzie się on w księdze, można posługiwać się wydrukiem z załączonego pliku, z zachowaniem staranności co do godnego wyglądu i przechowywania tekstu jako załącznika do Mszału.

Dla użytku duszpasterzy, celem ułatwienia recepcji nowego formularza, do niniejszego komunikatu załącza się, oprócz tekstów liturgicznych także komentarz do nowego formularza, autorstwa ks. dr Sławomira Jeziorskiego z Rzeszowa. W punkcie 3 tego opracowania znajduje się liturgiczna synteza treści święta, którą można wykorzystać jako komentarz liturgiczny.

Przypomina się, że zgodnie z rubryką nr 1 wspomnianego formularza, użycie dłuższej formy Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. rubryka nr 1: "W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób...")

Załączniki:
1. Teksty liturgiczne na dłuższą formę Wigilii Zesłania Ducha Świętego Wigilia_Zesania_Ducha_Swietego_-_Zatwierdzone_teksty.pdf
2. Komentarz teologiczny do nowego formularza Ks_Jeziorski_-_Komentarz.pdf

 

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 

Świdnica, dnia 25 maja 2020 r.

Link do Promemoria: Pro_memoria_KKBiDS.pdf

© 2021 Kartka z liturgii. All Rights Reserved.

Wykonano w Dery.pl

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.